mercoledì 8 marzo 2017

Bezruč Petr

Bezruč Petr, 1867—1958, vl.jm. Vladimír Vašek, Č. básník. Syn slezského buditele Antonína Vaška (1829 až 1880). B. se ztotožnil s osudem slezského lidu a vyjádřil jeho i svůj vlastni protest proti sociálnímu a národnostnímu útisku ve Slezsku v bás. sbírce Slezské písně. Mimo ni napsal B. několik básní (Stužkonoska modrá) a povídek. Nár.um. (1945): Ř.rep. t., muzeum, blednička, lid. ozn. pro chlorózu. Bledské jezero, slovinský Bled —alpské ledovcové jezero v Jugoslávii, v Julských Alpách, 501 m n.m., 1,4 km2, hluboké až 31 m.

Dubroinik

Dubroinik, přístavní m. v Jugoslávii v Charvátsku u Jaderského moře. 31 lOOobyv. Mořské lázně a tur. středisko. Letiště, Hradby a bašty Min-četa, palác Sponza, kláštery, třída Stradum. — D.,púv. jm. Raguza, zal.

martedì 7 marzo 2017

Baltrušaitis

Baltrušaitis [-tys] Jurgis, *1888, fr. historik uměni litevského pův.; hl. téma: vliv mimoevr. kultur na evr. um. středověku a renesance.

V sev. Švýcarsku

v sev. Švýcarsku, 1729 km2, 1,1 mil. obyv., kantonální m. Curych. Curyšské jezero, něm. Zůrichsee — ledovcové jezero ve Švýcarsku u m. Curychu, v alpském předhoň, 406 m n.m., 88,5 km2, hluboké až 143 m. Přítokem ř. Linth, vytéká Limmat. Curzon [kérzn] George Nathaniel, mar-kýz z Kedlestonu, 1859 — 1925, brit. konzervativní politik; 1899-1905 místokrál a gen. guvernér v Indii, 1919 — 24 min. zahraničí.

Damaroň

damaroň [malajštinaj. Agafhis - rod jehličnatých dřevin z čeledi blahočeto-vitých. Známo 20 druhů. Rostou na již. polokouli. D. bílá, Agathis ti/hu, poskytuje pryskyřici (manila-kopal)-Damaskinos, 1891 -1949, vl.jm. Dimi-trios Papandreu, řec. patriarcha, od 1938 athénský arcibiskup; 1944-46 regent za krále Jiřího II. damaskiay, rukopisné sborníky kázáni a poučných slov, rozšířené od 17. do 18.st. zvi. v Bulharsku. Pojmencvány podle textů byz. kazatele Damaskina Studila (I6.st.). V I8.sl, obecný název novobulh. duchovně světských sborníků.

Boileau-Despréaux

Boileau-Despréaux [boalo depreo] Ni-colas, 1636-1711, fr. básník a lit. kritik; teoretik klasicismu v poetice ( Umění básnické).

Nástroje a celestu

nástroje a celestu, Koncert pro orchestr, dva houslové a tři klavírní koncerty), vokální (tři Vesnické scény, Cantata profana) a komorní (smyčcová kvarteta, houslové sonáty. Allegro barbaro pro klavír, Sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje). Je též autorem folkloristických prací Rumunské lidové písně z Bi-haru, Vladařská lidová hudba a Slovenské lidové písně.

Darby Abraham

Darby Abraham [dár-], 1677—1717, angl. hutník; zavedl ve vysokých pecích (1713) užívání koksu místo dřevěného uhlí.

lunedì 6 marzo 2017

Biikk

Biikk [bik], ě. Bukové hory - horna-tina v Maďarsku, v Severomaď. středo-hoří, mezi ř. Eger a Slaná; Istállóskd. 959 m n.m.

Braunerová Zdeňka

Braunerová Zdeňka, 1858 — 1934, č. malířka, grafička a návrhářka dekorativního a užitkového skla zdobeného pestrou emailovou barvou v duchu č. lid. um.; podílela se na obrodě č. knižní grafiky.

Decemviri

decemviri [-rí. lat.], desetičlenný sbor. V 5.$t. př.n.l. tento sbor kodifikoval podle tradice řim. právo (zákon dvanácti tabuli).

Čabelka Jaroslav

Čabelka Jaroslav, *1906, ě. technik; prof. ČVUT, člen kor. ČSAV (1973)! Zabývá se zejm. hydrotech., využitím vodní energie a vnitrozemských vodních cest. R.pr. (1966).

Cúth Juraj

Cúth Juraj, *1926, sl. právník; prof. univ. v Bratislavě. Nejvýzn. publikace: Neplavebně využíváme vod medziná-rodných riek, Medzinárodné rieky, Medzinárodnoprávny režim Dunaja podlá Bělehradského dohovoru. cntis [kutys, lat.] viz kůže.

Dělnická poezie

dělnická poezie, vlastní um. tvorba sociál, orientovaných dělníků. Vznikala souč. s organizovaným děl. hnutím v 19.st. a byla otiskována v děl. čas. Obsahem je zpravidla odhalování těžké situace pracujících a bojové řev. výzvy za svržení kap. a vytvoření sociál, spol. Hl. představiteli č. děl. poezie byli Pecka, Zoula, L. Kochman (1845-1919), J. Krapka Náchodský (1862—1909), A. Macek aj. Výbor

domenica 5 marzo 2017

Boj lidu B.

Boj lidu B., který se osvobodil 1971 z nadvlády Pákistánu, byl sice úspěšný, ale nezkušenost vedení nár. osvob. hnutí B. a hosp. potíže mladého státu (násobené živelnými pohromami) vytvořily situaci, která vyústila ve voj. převrat.

Dent du Midi

Dent du Midi [dan dy midy], b. skupina v Savojských Alpách v jz. Švýcarsku, 3257 m n.m. dentice [-ty-, lat.] viz chrup, dentin [-týn, lat.], zubovina — zvápe-natělá vazivová zubní tkáň prostoupená dentinovými kanálky, jejichž prostřednictvím je zub vyživován D. je krytý v korunkové části zubu sklovi-nou, v kořenové části cementem, dentista [-ty-, fr.]. odborný prac. bez vysokoškolského vzdělání pracující v stomatologii.

Barnard

Barnard [bárnrd] Edward Emerson, 1857-1923, amer. astronom, vynikající pozorovatel. Objevil mnoho komet a hvězdu s největším vlastním pohybem, zvanou Barnardova hvězda. Barnard [bárnrd] Christian,* 1923, jiho-afr. lékař, kardiochirurg; prof. univ. v Kapském Městě (JAR). Provedl první transplantaci srdce (1967). Barnaul, kr. m. v SSSR v RSFSR v Altajském kr. na Obu, 522 000 obyv. Prům. stroj., chem., bavlnářský, potr., stav. hmot. Čtyři vysoké školy.

D. o.

d. o., mez. masové těl. akce Luzernské sport, internacionály (název přijatý od Svazů DTJ). První se konala 1925 ve Frankfurtu nad Mohanem, druhá 1931 ve Vídni, třetí 1937 v Amsterdamu.

Beraer Arnošt

Beraer Arnošt, 1863-1942, jeden z předních levicových pracovníků č. soc. dem. před 1. svět. válkou. Od 1890 redaktor hor. odborových Čas.; 1893 se účastnil kongresu II. internacionály v Curychu. 1897 poslanec rak. parlamentu. Často perzekvován. V předmnichovské ČSR jako prof. filologie předčasně penzionován.

Benn Gottfried

Benn Gottfried, 1886 — 1956, něm. (NSR) básník, dramatik, esejista. Představitel expresionismu (Morgue und andere Gedichte — Morgue a jiné básně). Přechodně konformní s nacisty. Jeho nihilistická lyrika (Deštil-lationen — Destilace) ovlivnila západo-něm. liter. 50. let.

sabato 4 marzo 2017

Čaplovič Ján

Čaplovič Ján, 1780- 1847, sl. dějepisec. etnograf, osvícenský publicista; autor lat. a něm. spisů a sl. nár. obrany S/a\*ismus und Pseudoma-

Cinybulk Vojtěch

Cinybulk Vojtěch, * 1915, č. loutkářský výtvarník, grafik, autor četných loutkových her. L.s.c. (1952).

čáry interstelámi

čáry interstelámi, absorpční spektrální čáry, vznikající absorpcí zářeni při jeho průchodu mezihvězdným plynem, čáry telurické, absorpční spektrální čáry, vznikající při průchodu záření zemskou atmosférou.

Bolen Václav

Bolen Václav, 1887 — 1963, č. pracovník děl. hnutí, novinář; představitel oportunismu a likvidátorství v KSČ; po V. sjezdu (1929) spolu s Jílkem vyloučen z KSČ; později red. nár. sociál, tisku.

Ambit

ambit [lat ], čtvercový ochoz otevřený arkádami do dvora nebo zahrady se studnou, přilehlý pův. k raně kf. bazilikám, později ke klášterním a poutním kostelům; dispozičně odvozen z atria.

Calbayog

Calbayog [kalbajog], přístavní m. na Filipínách na Samaru, 109 000 obyv. Zeměd. středisko.

venerdì 3 marzo 2017

Bombová Viera

Bombová Viera, *1932, sl. grafička a ilustrátorka; autorka litograf cyklů Člověk, Hlavy, Město a lyrických ilustrací knih pro děti. bon [/>.], písemný závazek institucí či soukromých osob opravňující jejich držitele získat určitou sumu peněz či služeb.

Bruyn

Bruyn [brejn] Gunter de, *1926, něm. (NDR) spisovatel. V románech Buri-danův osel a Udělení ceny řeší otázky sociál, morálky.

Borodáč Ján

Borodáč Ján, 1892 — 1964, sl. herec, režisér a pedagog; člen SN D (1924 — 45. od 1953 režisér činohry) a Státního div. v Košicích (1945 — 53, ředitel); prof. VŠMU, 1953 — 58 děkan div. fakulty. Zasloužil se o profesionalizaci sl. div. Inscenoval domáci (Chalupka, Záborský, Palárik, Gregor-Taiovský, Hviezdoslav) a svět. (Gogol, Čechov, Shakespeare) klasiku. Vydal sborník O slovenské národně divadlo a Památi. L.s.c. (1952), Ř.pr. (1960), Ř.rep. (1962); nár.um. (1955).

Caccia

caccia [kača, it.], bud. skladba oblíbená ve 14.st. v Itálii. Námětem lov, scény z trhu, rybolovu; hudebně dvou-hlasý vokální kánon s průvodem nástroje.

Aatrakóza

aatrakóza [řec.], anthracosis — onemocněni vyvolané zaprášením plic uhelným prachem nebo sazemi, antrax [řec ], anthrax, sněť slezinná, uhlák — onemocněni zvířat působené mikrobem Bacillus anthracis. Většinou onemocnění celkové. U prežvýkavcú se při pitvě zjišťuje abnormální zvětši Šení sleziny, u prasat se lokalizuje

giovedì 2 marzo 2017

Antonioni

Antonioni [-njóny] M*1912, it. film. režisér. Zajímá se hl. o vztahy a problémy citových a psychických stavů příslušníků burž. a intelektuální vrstvy ( Dobrodružství,Noc, Červená

Czinner

Czinner [ci-J Paul, 1890 — 1972, něm. (NSR) film. režisér maď. pův. (Ariana, Zasněné rty, Uloupený život — podle románu K. J. Beneše). Hl. představitelkou všech Czinnerových jilmů byla jeho žena Bergnerová.

Bounty

Bounty [baun-], skupina 13 neobydlených ostrůvků jv. od Již. ostrova Nového Zélandu, k němuž patří; 1,3 km2. Objevil je 1788 William Bligh (1754-1817), kapitán brit. lodi Boun-ty

Blake

Blake [blejk] Robert, 1599 - 1657, angl. admirál; za burž. řev. na straně parlamentu. Zvítězil nad král. eskadrou (1650) a niz., tuniským a špan. loďstvem.

Duchamp-Vilion

Duchamp-Vilion, Portrét Baudelaira

mercoledì 1 marzo 2017

Duhamei

Duhamei [dya-) Georges, 1884-1966, vl.jm. Denis Thévenin, fr. básník a prozaik trpného humanismu, blízký unanimismu. Autor protiválečaých P°" videk (Život mučedníků) a románových cyklů (Sága o Salavinovi a kronika Pasquierů). Viz ilustrace str. 542.

Alžírská literatura

alžírská literatura [-tú-], vyšla ze společné liter, arabské, v 19.st. však převládla fr. psaná; to spolu s omezováním spisovné arabštiny vedlo k ohrožení arab. a. 1. Zbrzdilo to i lit. obrození, které nastalo až zač. 20.st. pod eg. vlivem. Poezie se tehdy rozvíjela ve spojení s náb. a nacionálním hnutím. 1932 - 45 převládlo téma osvobození a nezávislosti, od 1954 s rev. rázem. V těžkých podmínkách se vyvíjela krásná próza a drama od romant. k reál. Fr. psaná a. 1. tlumočila boj Alžířanů za svobodu (Dib, Mammeri,

Addis Ababa

Addis Ababa [-dys, amharsky nový květ], hl.m. Etiopie, 2500 m n.m., v klimaticky příznivé poloze, 795 000 obyv. Prům. text., kožedělný, obuvnický, pivovarnický, mlynářský, tabákový, stav. hmot. Dop. křižovatka (žel. do Džibuti). Knihovny, muzea. Univ. (zal. 1961). Výstavný střed města s hist. paláci a moderními budovami. Od 19,63 sídlo OAJ.

Barbusse

Barbusse [-bis] Henri, 1873 — 1935, fr. spisovatel, organizátor mez. boje za

Barabinská step

Barabinská step, lesostepni nížina v RSFSR, v již. části záp. Sibiře, na rozvodí mezi Obem a Irtyšem, 117 000 km2; vysoká 100 —150 m n.m.

Dioné

Dioné [dy-], starobylá řec. bohyně v Dódóaě. Tvořila s Diem pívodw dvojici, k niž se Řekové obraceli > prosbou o věštbu. Později ztotožnění s Herou.